• योजना
योजनांची नाव  Link
योजना १ http://krishi.maharashtra.gov.in/1001/Home
   
 • सुविधा
 • अभियान
चाचणी वर्णन
 • योजना
 • अभियान

चाचणी वर्णन

चाचणी वर्णन

अ.क्र.

योजना

सविस्तर माहिती

1.

योजनेचे नाव

दिव्यांग  विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पारितोषिके

2.

योजनेचा प्रकार

राज्यशासन

3.

योजनेचा उद्देश

राज्यातील विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण महामंडळातून इ. 10 वी व 12 वी उत्तीर्ण होणा-या प्रथम तीन क्रमांकाच्या प्रत्येकी तीन दिव्यांग विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पारितोषिक देण्यात येते.

4.

योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे.

अंध, मुकबधीर, स्पास्टीक / अस्थिव्यंग.

5.

योजनेच्या प्रस्तावासोबत सादर करावयाची आवश्यक कागदपत्रे

विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करणे.

 1. अपंग व्यक्ती (समान संधी हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम 1995 प्रमाणे दिव्यांग  व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या वैद्यकीय मंडळाचे दिव्यांग योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असल्याचे नमूद केलेले दिव्यांगत्त्वाचे प्रमाणपत्र
 2. मागील वर्षांचे गुणपत्रक
 3. दिव्यांगत्व दिसेल असा फोटो.

6.

दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप

विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण महामंडळातून इयत्ता 10 वी व 12 वी उत्तीर्ण होणा-या प्रथम तीन क्रमांकाच्या प्रत्येकी तीन दिव्यांग विद्यार्थ्यांना रु. 1000/- रोख रक्कम व प्रमाणपत्र देऊन सत्कार करण्यात येतो.

7.

अर्ज करण्याची पध्दत

विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करणे.

8.

योजनेची वर्गवारी

शैक्षणिक

9.

संपर्क कार्यालयाचे नाव

संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्त समाज कल्याण विभाग यांचे कार्यालय.

अ.क्र.

योजना

सविस्तर माहिती

1.

योजनेचे नाव

दिव्यांग व्यक्तींना पुनर्वसनासाठी वित्तीय सहाय्य

2.

योजनेचा प्रकार

राज्यशासन

3.

योजनेचा उद्देश

व्यावसायिक प्रशिक्षण पुर्ण केलेल्या दिव्यांगांना त्यांचा स्वत:चा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी वित्तीय सहाय्य

4.

योजनेचा निधी

महाराष्ट्र शासन

5.

योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे.

अंध, अल्पदृष्टी, कर्णबधीर, अस्थिव्यंग.

6.

पात्रतेचे निकष

1.दिव्यांग लाभार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.

2.सरकार मान्य संस्थेकडुन व्यवसाय प्रशिक्षण पास होणे आवश्यक आहे.

7.

अर्जासोबत सादर करावयाची आवश्यक कागदपत्रे

 1. विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा.
 2. सरकारमान्य संस्थेतून व्यवसाय प्रशिक्षण पास झाल्याचे गुणपत्रक  अर्जासोबत जोडावा.
 3. वर्तणुकीचा दाखला जोडणे आवश्यक.
 4. अपंग व्यक्ती (समान संधी हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम 1995 प्रमाणे दिव्यांग व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या वैद्यकीय मंडळाचे दिव्यांगासाठीच्या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असल्याचे नमूद केलेले दिव्यांगत्तवाचे प्रमाणपत्र
 5. वयाचा दाखला(शाळा सोडल्याचा दाखला)
 6. व्यवसायासाठी लागणा-या साधनांची यादी त्यांची अंदाजे किंमत लिहून प्रस्तावाला जोडणे आवश्यक.
 7. विहीत नमुन्यातील करारनामा.

8.

दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप

दिव्यांग व्यक्तींना उद्योगांसाठी  रु. 1000/- साधन सामुग्रीच्या स्वरुपात आर्थिक मदत दिली जाते.साधन सामग्रीमध्ये शिवणयंत्र,कच्चा माल,खडु तयार करणे,मेणबत्त्याबनविणे,केनिंग,आर्मेचर वायडिंग,घडयाळ दुरुस्ती इत्यादी उदयोगासाठी मदत देण्यात येते.

9.

अर्ज करण्याची पध्दत

विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करणे.

10.

योजनेची वर्गवारी

दिव्यांगांना रोजगार निर्मिती

11.

संपर्क कार्यालयाचे नाव

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर / उपनगर

 

 • योजना
चाचणी वर्णन
 • सुविधा
चाचणी वर्णन
 • योजना
चाचणी वर्णनचाचणी वर्णन
 • योजना
 • सुविधा
चाचणी वर्णन
 • योजना
 • सुविधा
 • अभियान
चाचणी वर्णनचाचणी वर्णन