5 पैकी 1 - 5 निकाल दर्शवित आहे
अ.क्र. फाईल क्र. नाव जिल्हा विषय स्थिती फाईल
1 Tes Test अकोला Test प्रगतीपथावर NA
2 101 jostna अकोला sub प्रगतीपथावर NA
3 1232/ABC Testing अहमदनगर Testing प्रगतीपथावर NA
4 FI001 Name in Marathi अकोला Subject Marathi निराकरण केले
5 FI001 Name in Marathi अहमदनगर Subject Marathi प्रगतीपथावर NA