1 पैकी 1 - 1 निकाल दर्शवित आहे
अ.क्र. प्रकरण क्रमांक तक्रारदाराचे नाव प्रतिवादी नाव विषय जिल्हा ऑर्डरची तारीख फाईल
1 73/2019 सेवा निवृत्ती वेतन विलंब झाल्याबाबत श्री. सखाराम कानिटकर, उस्मानाबाद उपकार्यकारी अभियंता माजलगाव कालवा विभाग क्र.७ मु.पो. ता. गंगाखेड जि. परभणी पुणे 01-09-2020