11 पैकी 1 - 10 निकाल दर्शवित आहे
अ.क्र. कायद्याचे नाव दिनांक आणि वेळ कृती
1 अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम, 1995 11-12-2020 10:50 AM
2 ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी, मतीमंदता आणि बहुविकलांगासाठी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम १९९९ 11-12-2020 10:52 AM
3 ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी, मतीमंदता आणि बहुविकलांगासाठी राष्ट्रीय न्यास नियम २००० 11-12-2020 11:18 AM
4 पुनर्वसन परिषद भारतीय सुधारीत अधिनियम, २००० 11-12-2020 11:19 AM
5 भारत सरकार ऑफिस मेमोरँडम २९/१२/२००५ 11-12-2020 11:20 AM
6 दिव्यांग व्यक्ति हक्क अधिनियम २०१६ 11-12-2020 11:21 AM
7 दिव्यांग व्यक्ति हक्क नियम २०१७ 11-12-2020 11:22 AM
8 मानसिक आरोग्य सेवा अधिनियम २०१७ 11-12-2020 11:24 AM
9 दिव्यांग व्यक्तींसाठीचे महाराष्ट्र राज्याचे धोरण 2018 11-12-2020 11:25 AM
10 भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम (सुधारित), 2000 27-05-2021 01:49 PM