मंत्रालयस्तर

 • मा. मंत्री सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
  • मा. राज्यमंत्री सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
   • मा. प्रधान सचिव/सचिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग

राज्य स्तर

 • आयुक्त दिव्यांग कल्याण पुणे.
  • आयुक्त
   • उप आयुक्त (डी आर सी केंद्र विरार)
    • पुनर्वसन कर्मचारी
   • उप आयुक्त
    • स्वीय सहाय्यक
    • सहाय्यक आयुक्त
     • निरीक्षक (राज)
      • वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता
       • सहाय्यक सल्लागार
     • लेखाधिकारी
      • सहाय्यक लेखाधिकारी
     • विधी अधिकारी
     • कार्यालय अधिक्षक
      • प्रमुख लिपीक
      • वरीष्ठ लिपीक
       • कनिष्ठ लिपीक
        • शिपाई
  • स्वीय सहाय्यक

प्रादेशिक स्तर

 • प्रादेशिक उपआयुक्त, समाज कल्याण विभाग
  • नाशिक विभाग
  • पुणे विभाग
  • अमरावती विभाग
  • कोकण विभाग
  • नागपूर विभाग
  • लातूर विभाग
  • औरंगाबाद विभाग

जिल्हा स्तर

 • जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद
  • अधिक्षक (वर्ग – 2) अधिक्षक (वर्ग – 3) दिव्यांगांच्या शासकीय संस्था
   • पुनर्वसन कर्मचारी
  • वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता
   • सहाय्यक सल्लागार