महत्वाच्या व्यक्ती

मा. मंत्री, सामाजिक न्याय व <br> विशेष सहाय्य विभाग

श्री. धनंजय मुंडे

मा. मंत्री, सामाजिक न्याय व
विशेष सहाय्य विभाग
मा. राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय व <br> विशेष सहाय्य विभाग

श्री. डॉ. विश्वजित कदम

मा. राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय व
विशेष सहाय्य विभाग
प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व <br> विशेष सहाय्य विभाग

श्री. श्याम तागडे (भा. प्र. से.)

प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व
विशेष सहाय्य विभाग
आयुक्त, दिव्यांग कल्याण

श्री. ओमप्रकाश देशमुख (भा. प्र. से.)

आयुक्त, दिव्यांग कल्याण